Wat is ProSocial

ProSocial is rond 2014 ontwikkeld door de psychologen Paul Atkins en Steven Hayes en evolutionair bioloog David Sloan Wilson.

Het doel is om door prosociaal gedrag te bevorderen de wereld een beetje mooier te maken.

Prosociaal gedrag is handelen in overeenstemming met de belangen en behoeftes van het individu én de groep door met elkaar te werken aan een gemeenschappelijk doel.

Het gedachtengoed is een combinatie van drie wetenschapsgebieden, de kennis van de evolutie, economie en ACT.

Evolutie:

‘Selfishness beats altruism within groups. Altruistic groups beat selfish groups’.

Egoïsme wint het van altruïsme binnen groepen. Altruïstische groepen verslaan egoïstische groepen. En als die prosociale groepen gaan samenwerken creëer je een prosociale community en samenleving.

Evolutie heeft drie componenten:

 • Variatie
 • Selectie
 • Rententie: vasthouden en doorgeven. 

Variatie.

We hebben geen controle over onze gedachten en emoties en we hebben de neiging tot automatisch gedrag. Met ACT bevorderen we de psychologische flexibiliteit waardoor er de mogelijkheid tot keuzes in gedrag worden vergroot. 

Selectie.

Op basis van met elkaar besproken en vastgestelde waarden worden bewuste keuzes gemaakt voor gedrag.

Vasthouden en doorgeven.

Door afspraken te maken en elkaar daar aan te houden wordt het gedrag een gewoonte binnen een team en tussen teams.

helpinghand ACBSBeNe
ACBS BeNe samen

Economie:

In 2009 ontving Elinor Ostrom de Nobelprijs voor haar onderzoek naar de ‘Commons’. Ze toonde aan dat het paradigma dat iedereen uiteindelijk voor zichzelf kiest niet opgaat. Het blijkt dat gemeenschappen heel goed een gemeenschappelijke bron kunnen beheren zónder een strenge, controlerende ‘overheid’ of individueel eigendom (privatisering). Dorpelingen beheren op een verantwoorde wijze een waterput, graasweide of visgebied. Succesvolle gemeenschappen bleken aan een aantal principes te voldoen, die goed te vertalen zijn naar groepen in het algemeen.

 1. Hebben een sterke groep­si­den­titeit en een geza­men­lijk doel

 2. Verdelen de inzet en opbrengst op een eerlijke manier

 3. Hebben een transparante en eerlijke besluitvorm­ing
 4. Werken op transparante wijze
 5. Reageren gepast op helpend en niet helpend gedrag
 6. Lossen con­flicten snel op
 7. Zijn zelf­s­turend t.a.v. 1 t/ m 6.
 8. Hebben goede relaties met andere teams.

Aan de hand van deze basisken­merken bouwt een team de voor­waar­den op die nodig zijn om alle activiteiten te coördineren, gebruik te maken van elka­ars sterke pun­ten en inef­fec­tief gedrag te ver­mi­j­den. Daar­naast wordt ook gebouwd aan het onder­houden van effec­tieve relaties met andere groepen.

ACT:

Psychologische flexibiliteit betekent dat je keuzes hebt in je gedrag. Je kunt handelen in overeenstemming met dat wat je belangrijk vindt mét alle gevoelens, gedachten en gewaarwordingen die je in de weg kunnen zitten.

In proSocial wordt vaak de ACT-Matrix, ontwikkeld door Kevin Polk e.a. gebruikt om met elkaar de de binnenwereld te bespreken en afspraken te maken over gewenst gedrag ten aanzien van de 8 kenmerken van een effectief team. 

Essen­tieel voor ieder team is om een sterke groep­si­den­titeit en geza­men­lijk doel te creëren waarbin­nen ieder team­lid zich thuis en gewaardeerd voelt. Met de ACT matrix leert het team gefo­cust te bli­jven op wat ze écht willen en hoe ze met elkaar met tegensla­gen en frus­traties om kunnen gaan.

Het resultaat is meer compassie, verbinding en veiligheid in de groep en een grotere bereidheid om samen te werken met andere groepen.

Meer lezen:

Prosocial Paul Atikins, David Sloan Wilson en Steven Hayes

Teamkracht met Prosocial  Jenny Blaauwbroek en Matthijs Steeneveld

Websites:

https://www.prosocial.world/

https://www.teamkracht-prosocial.nl/

ACBS BeNe flex
0
0
Winkelwagen
De winkelwagen is leegTerugkeren naar de website
Apply Coupon