ACBS commissies

Bestuur

Het bestuur van ACBS BeNe is de kern van de vereniging. Zij waakt erover dat de missie en visie, de wensen van de algemene ledenvergadering (ALV) en of de koers van onze internationale moedervereniging wordt gerespecteerd.

Alle leden kunnen zich kandidaat stellen om deel uit te maken van het bestuur. Tijdens de ledenvergadering worden de kandidatuurstellingen gestemd en de bestuursleden benoemd in hun functie en dit op vrijwillige basis.

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een aantal bestuursleden. Ieder bestuurslid heeft een welbepaalde connectie met een van de commissies en/of werkgroepen.

We voeren op regelmatige basis overleg met alle commissies en werkgroepen om te luisteren naar de behoeften van de leden en om de gestelde doelen te bespreken. Tijdens de ALV communiceren én stemmen we openlijk over de plannen en de evolutie van onze vereniging.

Als bestuur zijn we een gesprekspartner, een luisterend oor en de spreekbuis van de vereniging.
Ons doel is ACT, RFT en/of Contextuele gedragswetenschap levendig houden en laten aansluiten bij wat leeft en nodig is.

Leden

RenateReijns 2
Renate 
Reijns
Cunie profielfoto 7
Cunie 
Wolthers-Ruiters
foto website
Maaike 
Welfing
web 24
Larinda 
Bok-van der Voet
5 NOBCO 17jan zw 9791 kopie 2 1
Nelleke 
van Dam

Bestuur

Het bestuur van ACBS BeNe is de kern van de vereniging. Zij waakt erover dat de missie en visie, de wensen van de algemene ledenvergadering (ALV) en of de koers van onze internationale moedervereniging wordt gerespecteerd.

Alle leden kunnen zich kandidaat stellen om deel uit te maken van het bestuur. Tijdens de ledenvergadering worden de kandidatuurstellingen gestemd en de bestuursleden benoemd in hun functie en dit op vrijwillige basis.

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een aantal bestuursleden. Ieder bestuurslid heeft een welbepaalde connectie met een van de commissies en/of werkgroepen.

We voeren op regelmatige basis overleg met alle commissies en werkgroepen om te luisteren naar de behoeften van de leden en om de gestelde doelen te bespreken. Tijdens de ALV communiceren én stemmen we openlijk over de plannen en de evolutie van onze vereniging.

Als bestuur zijn we een gesprekspartner, een luisterend oor en de spreekbuis van de vereniging.
Ons doel is ACT, RFT en/of Contextuele gedragswetenschap levendig houden en laten aansluiten bij wat leeft en nodig is.

Leden

RenateReijns 2
Renate 
Reijns
Cunie profielfoto 7
Cunie 
Wolthers-Ruiters
foto website
Maaike 
Welfing
web 24
Larinda 
Bok-van der Voet
5 NOBCO 17jan zw 9791 kopie 2 1
Nelleke 
van Dam

Kascommissie

De kascommissie controleert jaarlijks het jaarverslag, met daarin de afrekening en balans. De kascommissie bestaat uit tenminste 2 personen die geen lid zijn van het bestuur. De kascommissie brengt hun verslag uit aan de algemene ledenvergadering. Het jaarverslag, met daarin opgenomen de balans en staat van baten en lasten, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene ledenvergadering.

Leden

foto Ineke muur schaduw 1
Ineke (W.M.) 
Lauwen
ACT usericon
Mieke 
van den Akker

Opleiderscommissie

De opleiderscommissie ondersteunt opleiders in ACT. Voor ons is iedereen die zich bezig houdt met andere professionals iets te leren over ACT met cursussen, workshops, presentaties, supervisie, begeleide intervisie, leertherapie … een opleider. Vanaf 1 keer per jaar, enkele uren of meerdere dagen.

Leden

Jacq 4 1
Jacqueline 
A-Tjak
bmoments 3782
Arianne 
Reedt Dortland
Petra foto web 1 2022
Petra 
van Doorn
Monique Bekker 2
Monique 
Bekker
Foto Merle 2022
Merle 
Wils

Onze missie

Onze missie is om ACT-opleiders bij elkaar te brengen om elkaar te ondersteunen en te stimuleren bij zaken als het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van ACT opleidingen. Goede opleidingen zorgen er immers voor dat iedereen die met ACT gaat werken, optimale zorg aan de client geeft.
Onze moedervereniging ACBS en dus ook ACBS BeNe, doet niet aan voorgeschreven opleidingsroutes, die geaccrediteerd zijn en leiden tot een certificaat (zie ook https://contextualscience.org/act_certification). Daarom is het volgens ons belangrijk om van elkaar te leren en elkaar scherp te houden. Zoals Kelly Wilson, een van de inspirators van ACT zegt: ‘We hebben allemaal blinde vlekken, maar we hebben niet allemaal dezelfde blinde vlekken’.

We informeren je over de opleidingen en onze activiteiten via nieuwsbrieven die je meerdere malen per jaar in je mailbox ontvangt.
Heb je vragen, wil je informatie delen, zoek je iemand voor intervisie of supervisie?
Stuur ons een mail en we nemen dit op in de nieuwsbrief.
Ontvang je de nieuwsbrief nog niet, laat het ons weten.

ACBS goal en missie

Op de tweejaarlijkse opleidersbijeenkomst houden we je op de hoogte van beleidsontwikkelingen over opleiden in ACT en delen we nieuwe ontwikkelingen in ACT en aanverwante onderwerpen.

Wat ontwikkelden we al voor de opleiders?
Aandachtspunten voor ACT opleiders of ACT supervisoren 
Hoe word je competent in ACT?
ACT heeft geen voorgeschreven opleidingsroute (video)

Heb je zelf interessante content ontwikkeld of gevonden?
Deel deze met ons.
Altijd interessant voor alle leden.
Wil je graag je kwaliteiten als opleider en gedragsveranderaar laten beoordelen?
Vraag dan een Peer – Reviewed – Trainer traject aan.

Kwaliteitsregister

Wat is het kwaliteitsregister?

De werkgroep kwaliteitsregister heeft besloten om de activiteiten voorlopig on-hold te zetten

tot er meer helderheid is over de criteria die gesteld gaan worden door de overheid.

In de GGZ is er behoefte aan meer duidelijkheid voor cliënten en andere gebruikers van zorg, over de professionals die daarin werken, hun titels en hun kunde. Daarom wordt een regeling gecreëerd om de titel van psychotherapeut samen te voegen met die van klinisch psycholoog. Er komt een overgangsregeling voor psychotherapeuten. Daarnaast kunnen deze BIG beroepen straks ook aangeven in welke therapiemodellen zij zich hebben gespecialiseerd. Dit gebeurt door aantekeningen. Daar wordt ook een registratie voor opgezet. Je kunt straks bijvoorbeeld een kwalificatie hebben als Cognitief Gedragstherapeut of EMDR practitioner. Hoe het er precies gaat uitzien, is nog onbekend. Daar wordt door officiële instanties aan gewerkt. De bedoeling is dat het in 2025 ingaat. De ACBS BeNe wil graag voorbereid zijn, zodat als er een regeling is, ACT daar onderdeel van kan uitmaken. Zodat je je kunt kwalificeren als iemand die ACT beoefent. De verwachting is dat je moet aantonen dat je bekwaam bent in ACT om in aanmerking te komen voor een aantekening ACT. De vereniging wil onderzoeken of we iets kunnen ontwikkelen zodat je dat kunt aantonen. Omdat de ACBS en de ACBS BeNe niet aan accreditaties en certificering doet, moeten we goed nadenken hoe we dat kunnen opzetten. De vereniging heeft hiertoe een werkgroep Kwaliteitsregister in het leven geroepen (niet te verwarren met de door de minister ingestelde werkgroep). Een korte introductie op de regeling vind je hier: YouTube en beroepenstructuur.nl.

In deze video wordt uitgebreider informatie gegeven waar de werkgroep mee bezig is. We vinden het belangrijk dat dit iets wordt van ons samen, bedacht en uitgevoerd door die BIG-psychologen, die deze aantekening willen hebben. We roepen BIG-psychologen op zich te informeren en hun eventuele vragen over en/of belangstelling voor een aantekening aan te geven via opleiders@acbsbene.com. Vermeld daarbij in het subject: ‘kwaliteitsregister’.

Hoe en waartoe is deze werkgroep ontstaan?

De overheid wil meer duidelijkheid scheppen voor gebruikers van zorg over welke registraties en kwaliteiten BIG geregisreerden beschikken. De registratie voor psycho-therapeut is een vreemde eend in het BIG register en zal worden samengevoegd met die van klinisch psycholoog. Een GZ-psycholoog kan dan een specialisatie binnen de BIG verwerven als klinisch psycholoog-psychotherapeut. Daarnaast kunnen GZ-psychologen aantekeningen verwerven binnen een kwaliteitsregister, waarmee ze laten zien in welke behandelvorm zij gespecialiseerd zijn. Dit alles wordt nader uitgewerkt en zal in 2025 moeten ingaan.

De VGCt heeft Jacqueline op de hoogte gebracht van dit initiatief van de overheid. Zij heeft het bestuur voorgesteld om een werkgroep op te richten, om te onderzoeken of en hoe ACT een van de kwalificaties kan worden voor GZ-psychologen. Het bestuur heeft hiermee ingestemd. Via een nieuwsbrief zijn er leden geworven voor de werkgroep. De werkgroep heeft Jacqueline gevraagd om het voorzitterschap op zich te nemen. De werkgroep valt formeel onder de opleidingscommissie, waar Jacqueline ook voorzitter van is. Er is nog weinig duidelijkheid aan welke voorwaarden een therapievorm moet voldoen om in het kwaliteitsregister opgenomen te worden. Het is echter zeer waarschijnlijk dat er een vorm van toetsing moet zijn, waaruit blijkt dat iemand die zegt dat men ACT doet, daar ook bekwaam in is.

Leden

Jacq 4 1
Jacqueline 
A-Tjak
foto Ineke muur schaduw 1
Ineke (W.M.) 
Lauwen
4469 internet kleur
Joghem 
de Wreede
Monique Bekker 2
Monique 
Bekker

Voorstelling van de leden

Joghem de Wreede

> Joghem de Wreede

Wie ben je?

Mijn naam Joghem de Wreede, ik ben GZ-psycholoog en werk in een mijn eigen praktijk in de stad Utrecht in de Basis GGZ.

Wat doe je?

Ik ben behandelaar in de Basis GGZ en ik werk naast methodieken als EMDR en CGT voornamelijk met ACT. Daarnaast heb ik een aantal nevenactiviteiten als behandelaar voor een organisatie die psychologische begeleiding doet voor werkgevers en doe ik Mental Check Up gespreken bij de Politie.

Waarom ben je aangesloten bij de werkgroep?

Op het moment dat ik hoorde over het programma Beroepenstructuur in de psychologische zorg was ik niet meteen enthousiast over deze ontwikkeling. Ik ben wat sceptisch over het doel en vooral de toename van de administratieve lasten voor de professionals. Na de oproep vanuit onze vereniging voor leden voor deze commissie dacht ik wel, als er een aantekening is die ik zou willen hebben dan is het de ACT aantekening omdat ik een grote voorkeur heb om met deze methode te werken en hoop ik dat het een bijdrage levert aan de erkenning van ACT als aanpak naast de meer gevestigde methodieken.

Monique Bekker

> Monique Bekker

Wie ben je?

Ik, Monique Bekker, ben opgeleid als sociaal psycholoog, en tevens NIP geregistreerd Arbeids- en Organisatiepsycholoog.

Wat doe je?

Ik begeleid werkende professionals met ACT (bijv in samenwerkingsproblemen of burnout klachten). Ik ben ook geregistreerd lerarenopleider (VELON), en begeleid al ruim 30 jaar docenten, trainers en opleiders bij hun opleiders activiteiten. Ik geef o.a. de basis training ACT en de training ‘ACT in Groepen’. Voor de KC hoop ik bij te dragen aan de kwaliteit van de beroepsbeoefenaren en de deskundigheid van de trainers, op een manier die mensen motiveert.
Ik werk als zelfstandige vanuit mijn bedrijf Bekker Opleidings- en Psychologisch Advies, kortweg BOPadvies.

Waarom ben je aangesloten bij de werkgroep?

Ik heb ervaring met alternatieve registratieprojecten en wil onderzoeken of hier ruimte voor is binnen het toekomstige registratietraject waaraan ACT opgeleide professionals mogelijk gaan deelnemen.

Jacq 4

> Jacqueline A-Tjak

Wie ben je?

Ik, Jacqueline A-Tjak, ben opgeleid als klinisch psychologe, supervisor van de VGCt en peer reviewed ACT trainer.

Wat doe je?

Ik heb mijn eigen cursusbedrijf: A-Tjak Cursussen en samen met Ingrid Postma ACT Cursus. Ik werk ook bij Skils. Ik heb bijgedragen aan de oprichting van de ACBS BeNe en ben sindsdien betrokken bij de vereniging in diverse functies. Ik ben de initiatiefnemer van de werkgroep Kwaliteitsregister en de voorzitter.

Waarom ben je aangesloten bij de werkgroep?

Ik hoop dat als ACT onderdeel kan worden van het kwaliteitsregister, het een stevigere positie krijgt in het therapeutisch domein. Bovendien hoop ik dat het een bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van iedere professional die met ACT werkt, als er een vorm van (vrijwillige) toetsing zou zijn.

Ineke Lauwen

> Ineke Lauwen

Wie ben je?

Mijn naam is Ineke Lauwen. Ik ben geboren in 1965 in Noord-Brabant en woon in Amsterdam.

Ik ben opgeleid als Klinisch Psycholoog BIG en als Psychotherapeut (niet meer praktiserend), en ben tevens geregistreerd VGCt supervisor.

In mijn vrije tijd teken en schilder ik graag en ik hou erg van dansen.

Wat doe je?

Ruim 30 jaar heb ik in de ambulante GGZ met volwassenen gewerkt, waarvan tien jaar in de pijnrevalidatie. Ook heb ik 4 jaar een eigen praktijk gehad.

Sinds 2007 werk ik met ACT. Daarnaast heb ik opleidingen gevolgd in o.a. Schematherapie en EMDR.

Sinds 2022 geef ik geen therapie meer en richt ik mij geheel op het geven van supervisie. Authentiek, transparant, betrokken en compassievol, zijn belangrijke waarden voor mij.

Waarom ben je aangesloten bij de werkgroep?

Ik sluit mij graag aan bij wat Jacqueline schrijft: ik hoop dat als ACT onderdeel kan worden van het kwaliteitsregister, het een stevigere positie krijgt.

Ook zal het mogelijk helpend zijn voor cliënten en verwijzers om te zien welke behandelaren aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen.

Bovendien hoop ik net als Jacqueline dat het een bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van iedere professional die met ACT werkt, als er een vorm van (vrijwillige) toetsing zou zijn.

Graag draag ik iets bij aan de vereniging. En ik wil graag in samenspraak met onze leden een vorm van kwaliteitstoetsing ontwikkelen die haalbaar en helder is.

PR-Commissie

Leden van de pr-commissie zijn de lijm tussen de verschillende commissies en werkgroepen. Via deze weg komen we te weten wat er leeft, waar er nood aan is, met welke vragen leden zitten en ontvangen we extra informatie.
Het gedachtengoed van RFT en ACT zichtbaar maken is ons doel.

Hoe doen we dit concreet?
• door het plaatsen van nieuws en mededelingen op de website, LinkedIn en Facebook
• door het opstellen en versturen van een maandelijkse nieuwsbrief naar leden en geïtneresseerden
• door informatie over de (internationale) ontwikkelingen in RFT en ACT te catalogeren en te verspreiden
• door pr-materiaal te maken voor de andere commissies
• door het organiseren van formele en informele netwerkmomenten en ontmoetingen

Leden

foto website
Maaike 
Welfing
Profielfoto Marieke Wubs
Marieke 
Wubs

MeetUP team

Een MeetUP is een online netwerkbijeenkomst voor leden en niet-leden waarin 1 welbepaald thema centraal staat.

Tijdens een MeetUP focussen we ons op:
• het vergroten van kennis en vaardigheden van contextuele gedragswetenschappen zoals ACT, RFT en ander aanverwante derdegeneratiegedragstherapieën
• het versterken van je netwerk van enthousiaste collega’s
• meedenken over activiteiten van ACBS BeNe
Een MeetUP is online via zoom en duurt ongeveer 2 uur.

Deze thema’s kwamen sinds 2020 al aan bod:
ACT en … depressie, onderwijs, slaap, humor, loopbaancoaching, EMDR, zelfvertrouwen

Leden

MAR 4705
Sylvia 
van Nierop

Videocommissie

De videocommissie maakt laagdrempelige video’s over ACT, oefeningen en metaforen zodat ze toegankelijk zijn voor een breed publiek.

Dit doen we door:
• anderstalige video’s te ondertitelen in het Nederlands en op ons YouTubekanaal te publiceren
• de Nederlandstalige video’s consequent op te lijsten en te actualiseren op deze website
• leden die graag zelf nieuwe video’s maken, samen te brengen
We kunnen altijd hulp gebruiken om te vertalen, te ondertitelen, te creëren…
Welkom in de commissie.

Videomateriaal dat nog niet opgenomen is in onze lijst, mag je gerust doorsturen.

Wij hopen hiermee een groot Nederlandstalig publiek te bereiken.

Leden

IMG 7203 2
Maaike 
Steeman
88E1DB91 670C 46DD 8ED1 9B2334C32172 1 105 c
Elisabeth 
Steenkamp
pasfoto facebook
Mylène 
Blaas

Wetenschapscommissie

De wetenschapscommissie is in het leven geroepen om de leden van de ACBS BeNe te informeren over de (recente) wetenschappelijke inzichten, ontwikkelingen en activiteiten op gebied van de contextuele gedragswetenschappen (CBS).
Hoe groter onze kennis, hoe beter we het kunnen toepassen bij onze cliënten.
Dit doen we door:
• bijdragen te leveren over (actueel) onderzoek en literatuur in de nieuwsbrief
• informatie over literatuur (bronnen) te vermelden op de website
• het aanspreekpunt te zijn voor onze leden die op zoek zijn naar specifieke contacten en informatie op wetenschappelijk vlak
• de wetenschappelijke omkadering van studiedagen en congressen te verzorgen
• contacten te leggen met verschillende onderzoeksgroepen op universiteiten en hogescholen en onze kennis met hen delen
Kortom, de brug tussen wetenschap, praktijk en beleid versterken.

 

Call for Grant 2024! 

Lees alles over onze Grant-aanvraag hier.

Leden

RenateReijns 2
Renate 
Reijns
86953E9F 4795 4160 B32B EA934F3881AE
Michaela 
Schok
Gerrie front fc Bewerkt1
Gerrie 
Bours
ACT usericon
Denise 
Bodden

Workshopcommissie

De workshopcommissie organiseert workshops van één of meerdere dagen, studiedagen en congressen.
We trekken hiervoor (inter)nationale sprekers aan.
Met deze activiteiten vergroten wij de kennis van onze leden over de ontwikkelingen van ACT en RFT.
Ook doen we er alles aan om iedereen die zich bezig houdt met ACT, EFT en FC zowel binnen onze vereniging als daarbuiten te verbinden.

Leden

Cunie profielfoto 7
Cunie 
Wolthers-Ruiters
Foto 3
Ellen 
Excelmans
E11C466A BFE5 4388 9091 02679668F891
Judith 
Rutjes
ACT usericon
Wanda 
Klein

RFT team

Binnen de workshopcommissie ontstond Werkgroep RFT.
Zij werken een opleiding RFT uit die als basis kan dienen voor ACT-werk.
De klemtoon ligt op het maken van de juiste analyses.
Deze opleiding moet heel toegankelijk zijn.

Daarnaast heeft de moedervereniging een gratis e-learning RFT. Wie een certificaat nodig heeft kan de betaalde versie kiezen.

Leuke uitleg van ACT Auntie. Binnenkort ook met Nederlandse ondertiteling….

Leden

Petra foto web 1 2022
Petra 
van Doorn
Sien Roy miescosemans 51
Roy 
Thewissen
profilel
Jolien 
Cobbaert
ACT usericon
Lieve 
Bruyninx
0
0
Winkelwagen
De winkelwagen is leegTerugkeren naar de website
Apply Coupon