Huishoudelijk reglement

Inwerkingtreding

Dit Huishoudelijk Reglement van de Belgische-Nederlandse Afdeling van de Association for Contextual Behavioral Science is vastgesteld in de bestuursvergadering van 2011 en treedt in werking met ingang van die datum.

Begripsbepaling

In dit reglement wordt verstaan onder

 1. De Statuten: de Statuten van de Belgische-Nederlandse Afdeling van de Association for Contextual Behavioral Science;
 2. Het bestuur: het bestuur van de Belgische-Nederlandse Afdeling van de Association for Contextual Behavioral Science;
 3. De Vereniging: de Belgische-Nederlandse Afdeling van de Association for Contextual Behavioral Science;
 4. Dit reglement: het Huishoudelijk Reglement van de Belgische-Nederlandse Afdeling van de Association for Contextual Behavioral Science

Artikel 1 Doelstelling

Artikel 1 Doelstelling van de Vereniging

De doelstelling van de Vereniging zoals vastgelegd in de statuten in artikel 2 is het bevorderen van de wetenschappelijke en klinische praktijk van de contextuele gedragswetenschappen. Het domein van de Vereniging is Acceptance and Commitment Therapy (afgekort: ACT), Relational Frame Theory (afgekort: RFT) en functioneel contextualisme (FC).
Deze doelstelling wordt nagestreefd door

 • Het ontwikkelen en onderhouden van een website waarop belangrijke informatie overzichtelijk terug te vinden is, zoals een overzicht van ACT therapeuten en hun kwalificaties, een archief van therapiemateriaal, artikelen, documenten, vragenlijsten, aankondiging van workshops, congressen, opleidingen, experiëntiële workshops e.d.
 • Het ontwikkelen van de mogelijkheid tot online gebruik van vragenlijsten, e.d.
 • Het organiseren van een jaarlijks congres, waarbij leden zich kunnen bijscholen. Voor dit congres kunnen accreditaties bij andere beroepsverenigingen worden aangevraagd.
 • Het actief naar buiten treden als kenniscentrum op het gebied van ACT/ RFT en aanverwante gebieden.
 • Het fungeren als actief aanspreekpunt.
 • Het organiseren van meetings die bedoeld zijn om het contact tussen leden te faciliteren t.b.v. kwaliteitsverhoging.
 • Het faciliteren van supervisie- of intervisiegroepen.
 • Het ondersteunen van de samenwerking tussen clinici en wetenschappelijk onderzoekers, hen met elkaar in contact brengen, een forum bieden om ideeën uit te wisselen, samenwerking faciliteren m.b.t. dataverzameling, publicaties en implementatie wetenschappelijke kennis.
 • Het informeren van leken over ACT, onder andere middels publicaties en middels een voor het publiek opengesteld gedeelte van de website van de Vereniging.

Artikel 2 Lidmaatschap

Artikel 2.1: Soorten lidmaatschap

De Vereniging kent twee soort lidmaatschap: leden en donateurs.

Artikel 2.2 Leden

Lidmaatschap als lid van de Vereniging wordt verkregen door aanmelding bij de commissie toelating en betaling van de waardegerichte contributie.

Artikel 2.2.1 Toelatingseisen voor leden

Vereiste voor toelating is dat de betrokkene een professional is die zich uit hoofde van zijn beroep bezig houdt met gedragsverandering van anderen, in het belang van deze anderen. Daarnaast is een vereiste dat de betrokkene tevens lid wordt van de moedervereniging: de Association for Contextual Behavioral Science. Tot slot wordt van de betrokkene gevraagd te verklaren dat hij of zij de missie, visie, waarde en doelstelling van de Vereniging onderschrijft.

Artikel 2.2.2 Aanvraag lidmaatschap voor leden

Lidmaatschap kan via de website van de Vereniging worden aangevraagd met behulp van een daartoe bestemd aanmeldformulier. De betrokkene verstrekt aan de commissie toelating gegevens die nodig zijn voor deugdelijke administratie, waaronder gegevens met betrekking tot de beoefende professie. Door het aanvinken van de doelstelling op het formulier verklaart betrokkene de doelstelling van de Vereniging te onderschrijven. De betrokkene krijgt bericht over toelating na het overmaken van een waarde gerichte contributie (advies bedrag €50,-; minimaal bedrag €15,- voor administratieve verwerking).

Artikel 2.2.2.b. Opzegging lidmaatschap

Opzegging van lidmaatschap kan schriftelijk of per mail plaatsvinden. Een opzegging is pas geldig wanneer de opzegging door de commissie toelating of het bestuur is bevestigd. Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan slechts geschieden per 1 januari van het volgende jaar. Er is geen recht op restitutie van reeds betaald lidmaatschapsgeld.

Artikel 2.2.3 Rechten van leden

Lidmaatschap geeft het recht tot stemmen in de algemene ledenvergadering. Daarnaast hebben leden het recht functies te bekleden in de Belgische-Nederlandse Afdeling van de Association for Contextual Behavioral Science.

Artikel 2.2.4 Registratie van leden

Op grond van de door het lid verstrekte gegevens zal een register worden aangelegd van alle leden van de Belgische-Nederlandse Afdeling van de Association for Contextual Behavioral Science. Dit register zal op de website gepubliceerd worden en toegankelijk zijn voor leden. In het register worden opleiding en beroepskwalificaties zoals een vermelding in het BIG register opgenomen met het oog op het maatschappelijk belang.

Artikel 2.2.5 Termijn van lidmaatschap als lid

Aan het lidmaatschap is geen termijn verbonden. Bij jaarlijks overmaking aan het begin van elk kalenderjaar middels een waarde gericht contributie, wordt inschrijving automatisch verlengd. Hiervoor wordt aan het begin van elk nieuw kalenderjaar een factuur gestuurd. Artikel 5 van de statuten regelt beëindiging van het lidmaatschap.

Artikel 2.2.6 Hernieuwing lidmaatschap als lid

Wanneer het lidmaatschap vervallen is geweest vanwege schriftelijk opzegging door het lid, kan dit opnieuw worden aangevraagd. Wanneer het lidmaatschap vervallen is geweest vanwege royement op grond van wanbetaling, kan dit opnieuw worden aangevraagd wanneer een financiële afhandeling met het bestuur is overeengekomen.

Artikel 2.3 Donateurs

Artikel 6 van de statuten regelt de status en rechten van donateurs.

Artikel 2.4 Correspondentie

Alle correspondentie aan leden wordt gericht aan het bij de Vereniging laatst bekende adres of e-mailadres van het betrokken lid, zoals het lid zelf in zijn profiel heeft ingevuld. Zonder opgave van adreswijziging (inclusief e-mailadres) aan de Vereniging wordt het betrokken lid geacht daarmede op de hoogte te zijn gebracht van de berichtgeving van de Vereniging.

Artikel 3 Commissie van toelating

De commissie van toelating wordt door het bestuur ingesteld uit leden van de Vereniging die zich hiertoe hebben aangemeld en deskundig zijn bevonden door het bestuur. Wanneer er geen commissie van toelating is, wordt de toelating van leden geregeld door het bestuur.

Artikel 3.1 Rechten, taken en verantwoordelijkheden van de commissie toelating

De commissie toelating toetst aan de hand van de door het lid-in-spé aangedragen gegevens marginaal of voldaan wordt aan de voorwaarden. Verantwoordelijkheid of het lid-in-spé daadwerkelijk een professional is zoals omschreven in artikel 2.2.1 ligt volledig bij het lid-in-spé. Bij gerede twijfel aan de verstrekte informatie heeft de commissie toelating het recht een onderzoek in te stellen. Wanneer twijfel blijft bestaan of het onderzoek uitwijst dat het lid-in-spé niet aan de voorwaarden voldoet heeft de commissie toelating het recht het lidmaatschap te weigeren dan wel het lidmaatschap in te trekken.

Artikel 3.2 Beroep tegen een beslissing van de commissie toelating

Tegen een beslissing van de commissie toelating kan beroep worden aangetekend bij het bestuur. Het bestuur licht zowel de commissie toelating als de betrokkene schriftelijk in van zijn besluit. Tegen de beslissing van het bestuur kan in beroep gegaan worden door een algemene ledenvergadering bijeen te laten roepen. De betrokkene kan de ledenvergadering vragen te stemmen over toelating. Wanneer ten minste twee derde van de stemmen van de aanwezige leden is verkregen zal betrokkene toegelaten worden tot de Vereniging. Het bestuur is verplicht om op verzoek van de betrokkene een ledenvergadering bijeen te roepen binnen drie maanden na ontvangst van het verzoek hiertoe.

Artikel 4 Bestuur

Artikel 4.1 Besluitvorming in het bestuur

Wanneer het bestuur beslissingen dient te nemen, dan wordt hierover gestemd door het voltallige bestuur, tenzij statutair of wettelijk geregeld is dat de algemene ledenvergadering geraadpleegd dient te worden. Het bestuur beslist bij meerderheid van stemmen. Bestuursleden kunnen bij afwezigheid stemmen via volmacht. Ieder bestuurslid kan de volmacht van één ander bestuurslid vertegenwoordigen. Wanneer de stemmen staken beslist de voorzitter.

Artikel 4.2 Ontstentenis

Ingeval van ontstentenis van een bestuurslid wordt op de eerstvolgende ledenvergadering in de bestaande vacature voorzien, conform het bepaalde in art. 8 van de Statuten.

Artikel 4.3 Voorzitter

De voorzitter van de Vereniging leidt indien mogelijk, alle bijeenkomsten en vergaderingen. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het oudste aanwezige bestuurslid. Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

Artikel 4.4 Secretaris

De secretaris houdt de notulen van leden- en bestuursvergaderingen bij. Deze notulen worden op de eerstvolgende vergadering gearresteerd. De notulen betreffende de ledenvergadering worden ten blijke hunner definitieve vaststelling door voorzitter en secretaris getekend. De secretaris is voorts belast met het voeren van de correspondentie van deVereniging, de tijdige verzending van convocaties, mededelingen etc., de eventuele publicatie van verslagen en het beheer van het archief. Op de ledenvergadering in het voorjaar brengt de secretaris schriftelijk verslag uit over de werkzaamheden van de Vereniging in het afgelopen jaar.

Artikel 4.5 Penningmeester

De penningmeester beheert de gelden en fondsen van de Vereniging, int de contributies en andere vergoedingen en legt op de ledenvergadering (bij meerdere vergaderingen per jaar: die in het voorjaar) rekening en verantwoording af van het door het bestuur gevoerde beleid. In dezelfde vergadering (bij meerdere vergaderingen per jaar: die in het najaar) dient hij namens het bestuur de begroting in voor het volgend boekjaar ter goedkeuring van de ledenvergadering. Uiterlijk 14 dagen voorafgaande aan de ledenvergadering (in het voorjaar) wordt de leden een schriftelijk overzicht gezonden van de inkomsten en uitgaven van het afgelopen jaar, benevens een balans opgemaakt per 31 december van dat jaar.

Artikel 4.6 Taakverdeling

Binnen het bestuur kunnen evenredig verdeeld over de verschillende bestuursleden onder andere de volgende taken in portefeuille genomen worden: de commissie toelating, websitecommissie, congrescommissie, commissie serviceverlening en public relations en de wetenschapscommissie.

Artikel 4.7.1 Procedure voor het verkiezen van nieuwe bestuursleden.

Bij ontstentenis van bestuursleden, wordt door het resterende bestuur zo snel mogelijk een nieuwe algemene ledenvergadering bijeengeroepen. Wanneer het vertrek van een bestuurslid, uit eigener beweging of vanwege het beëindigen van zijn ambtstermijn tijdig bekend is, vindt de verkiezing plaats in een regulier geplande algemene ledenvergadering. Het bestuur zal aan de leden van de Vereniging een oproep doen om zich beschikbaar te stellen voor de vrijgekomen bestuursposities. Uit het midden van de leden die zich beschikbaar stellen zal door de ledenvergadering, met meerderheid van stemmen, zoveel nieuwe bestuursleden worden verkozen als er vacatures zijn. Voor elke vacature vindt een aparte stemming plaats.

Artikel 4.7.2 Procedure voor het voordragen van bestuursleden die geen lid zijn van de Vereniging.

Conform artikel 8.2 van de statuten heeft de algemene ledenvergadering het recht een bestuurslid aan te stellen dat geen lid is van de Vereniging. Kandidaatstelling van een dergelijke kandidaat dient te geschieden door ten minste tien leden, die de kandidaat aanmelden bij het bestuur middels een door allen ondertekende schriftelijke verklaring. In de algemene ledenvergadering wordt volgens de normale procedure over zijn aanstelling gestemd.

Artikel 4.7.3 Procedure bij meerdere kandidaten voor dezelfde vacature

Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of in geval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. Er wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen, conform artikel 12 van de statuten.

Artikel 5 Financiën

Artikel 5.1 Contributie

De jaarcontributie voor leden is waardegericht. Leden bepalen zelf de hoogte van hun contributie, doch ten minste €15,- voor administratieve kosten. De penningmeester van de Vereniging bepaalt jaarlijks of het minimumbedrag de kosten dekt van de financiële verwerking van de contributie. Als dat niet het geval is, zal de penningmeester de algemene ledenvergadering adviseren om het bedrag te verhogen.

Artikel 5.2 Jaarverslag

Het jaarverslag, met daarin opgenomen de balans en staat van baten en lasten, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene ledenvergadering. Een commissie van ten minste twee personen, afgevaardigd uit de ledenvergadering en geen lid van het bestuur, controleert het jaarverslag, conform artikel 14 van de statuten. Deze zo geheten kascommissie wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering benoemd. Het bestuur ziet erop toe dat de kascommissie jaarlijks benoemd wordt. Conform artikel 14 van de statuten kan de kascommissie zich laten bijstaan door een deskundige, wanneer het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis vereist. De kosten hiervan mogen, zonder toestemming van de ledenvergadering, niet meer bedragen dan 5% van het totale budget van de Vereniging.

Artikel 6 Vergoedingen

Artikel 6.1. Reis- en verblijfkosten

Reis- en verblijfkosten door het bestuur en commissieleden in het belang van de Vereniging gemaakt, komen voor vergoeding in aanmerking, binnen grenzen door het bestuur vast te stellen, conform de jaarlijkse begroting.

Artikel 6.2 Vergoedingen voor omvangrijke taken

Het bestuur kan besluiten bijzonder omvangrijke taken, die niet meer begrepen kunnen worden als normale bestuurstaken door leden of bestuursleden in het belang van de Vereniging uit te voeren, voor vergoedingen in aanmerking te laten komen. Deze vergoedingen moeten worden opgenomen in de jaarlijkse begroting voor het jaar waarin deze vergoedingen dienen te worden uitgekeerd. In uitzonderlijke gevallen kan door de ledenvergadering besloten worden tot een uitkering die niet in de begroting is opgenomen.

Artikel 7 Ledenvergadering

Artikel 7.1 Voorstellen

Voorstellen van leden te behandelen op een ledenvergadering dienen tenminste 6 weken vóór de ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur te zijn ingediend. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.

Artikel 8 Secties

Het bestuur kan overgaan tot de oprichting van secties, die zich bezighouden met een deelgebied van de contextual behavioral science. Leden van de Vereniging kunnen zich aansluiten bij één of meer secties. Een sectie heeft als doelstelling het nader bestuderen van dit deelgebied en het bevorderen van deskundigheid van de leden op dit terrein. Een sectie kan daarbij gebruik maken van de volgende middelen:

 1. Het organiseren van cursussen;
 2. Het organiseren van bijeenkomsten, vergaderingen en conferenties;
 3. Het bevorderen van onderwijs;
 4. Het bevorderen van supervisie;
 5. Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek;
 6. Het bevorderen van publicaties.


Het bestuur van een sectie bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden (van de sectie). De leden van dit bestuur worden op voordracht van de leden van de sectie benoemd door het bestuur voor de termijn van ten hoogste 2 jaar. Aftredende leden van het bestuur van de sectie zijn terstond herkiesbaar.

De financiële zaken van een sectie worden geregeld in nauw overleg met, en onder verantwoordelijkheid van, de penningmeester van de Vereniging. Alle activiteiten van een sectie vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de sectie.

Artikel 9

Het Verenigingsbestuur beslist in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet.

0
0
Winkelwagen
De winkelwagen is leegTerugkeren naar de website
Apply Coupon